การจัดการ Knowledge Sharing: KS

กิจกรรม/โครงการ
1. การเรียนรู้
- เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
- เรียนรู้จากการฝึกอบรม
- เรียนรู้จากการอ่าน

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมการสร้างสิ่งเร้ากระตุ้นจิตสำนึกถึง Knowledge Management: KM
- กิจกรรมการสนทนาในงานสานความรู้ (ปัจจัย 1 - 2)
- กิจกรรมองค์ความรู้นำทางสร้างคุณภาพ (ปัจจัย 2 )
- กิจกรรมปุจฉา-วิสัชนา (ปัจจัย 1 - 2)
- กิจกรรมการแปลงความรู้สู่ขุมทรัพย์ความรู้ (ปัจจัย 1)
- กิจกรรมการปลดปล่อยความรู้ (ปัจจัย 3)

3. สร้างแรงจูงใจแก่ผู้แบ่งปันความรู้
- การให้รางวัลแก่ทีมหรือตัวบุคคล เช่น ประกาศเกียรติคุณ/สิ่งของต่างๆแก่ผู้ที่สมควร ได้แก่
- ผู้ถ่ายทอดความรู้
- ผู้สร้างสรรค์ผลงาน/นวัตกรรมความรู้
- ผู้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ (Facilitator)

4. การบันทึกข้อมูล
- การเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำหนดผู้บันทึก
- กำหนดวิธีการบันทึก/รูปแบบ
- ข้อมูลที่จะบันทึก


5. การวัดผลการดำเนินการ (After Action Review : AAR)