รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการ

รายงานสรุปการประเมินโครงการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

      รายงานโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร อบจ.เชียงราย ในหัวข้อ "แนวทางการวิเคราะห์ค่างาน (ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)"

      รายงานโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร อบจ.เชียงราย ในหัวข้อ "การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.เชียงราย"

      รายงานโครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร อบจ.เชียงราย ในหัวข้อ "ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan)"

   รายงานสรุปการประเมินโครงการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

     รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.เชียงราย เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓"

    รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "แนวทางการเบิกจ่ายเงิน อปท."

     รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และหลักการเขียนหนังสือราชการ"

    

  รายงานสรุปการประเมินโครงการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

    รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" 

      รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง" วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบัน" วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

  รายงานสรุปการประเมินโครงการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐

  รายงานสรุปการประเมินโครงการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙