รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการ

 

    รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

    รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง" วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบัน" วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙