รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการ

 

  

      รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.เชียงราย เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓"

    รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "แนวทางการเบิกจ่ายเงิน อปท."

    รายงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม แบบประเมินออนไลน์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE และหลักการเขียนหนังสือราชการ"

     รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

      รายงานสรุปแบบประเมินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง" วันอังคาร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย "ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในยุคปัจจุบัน" วันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐

    รายงานสรุปการประเมินภาพรวมการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙