คู่มือการจัดการความรู้

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 k  คู่มือ Smart Office อบจ.เชียงราย ประจำปี ๒๕๖๔
กองคลัง
 k  คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
k  คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
กองการเจ้าหน้าที่
 k  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
k  คู่มือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
สำนักช่าง
k  คู่มือการจัดทำโครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา
หน่วยตรวจสอบภายใน
k  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการวางแผนการตรวจสอบเพื่อนำไปจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
 กองพัสดุและทรัพย์สิน
k  คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจัดทำรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปี
 k  คู่มือการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อ (Terms of Reference : TOR)
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
k  คู่มือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด