ตารางการดำเนินการ

โครงการพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑