หลักการการจัดการความรู้

1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์

2. นำไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับงานและได้จากการปฏิบัติงานประจำ (ความชัดเจนของวิธีการขั้นตอน/มีกระบวนการ/ก่อเกิดผลผลิต/สามารถวัดค่าได้)


3. ตอบสนองเป้าหมาย


4. ไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม