แนวทาง

          การจัดการความรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความรู้ที่สำคัญและเป็นปัญหาที่ต้องนำ KM มาช่วย และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ (Knowledge Assets) มีการรักษา พัฒนาให้ทันสมัย สร้างแหล่งขุมปัญญา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรม


“ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)”
          1. ความพอประมาณ
              ไม่หวังสูงเกินไป
              สามารถบรรลุสำเร็จได้
              ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
              ตามการเอื้ออำนวยของสภาพแวดล้อม
          2. ความสมเหตุสมผล
              สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
              มีความเป็นมาตรฐาน
              มีความยั่งยืน
              พัฒนางาน/พัฒนาคน
          3. มีภูมิคุ้มกัน
              พื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรม
              การมีส่วนร่วมของทุกคน
              สามารถวัดผลได้