กรอบแนวคิด

  กรอบแนวคิด Knowledge Management: KM

 

๑. ทำความเข้าใจในความรู้ที่มีในองค์การ

๒. วิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่

๓. ประเมินฐานความรู้ขององค์การ

๔. เสนอระบบใหม่เพื่อจับยึดและใช้ความรู้

๕. กำหนดระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ


๖. พัฒนาจูงใจเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ความรู้


๗. ทำให้ความรู้ใหม่จัดหาได้โดยง่ายและง่ายต่อการนำไปใช้


๘. รักษาความเป็นปัจจุบันของความรู้


๙. ความรู้ได้จากการปฏิบัติงาน